IFKSSkûtsjesilen

Vier unieke IFKS-kampioenen – Age Bandstra

Viervoudig kampioen

Elke zege is bijzonder, daar zijn de IFKS-kampioenen het wel over eens. En ze smaken naar meer. Na de ontlading en een frisse duik in de havenkom van Lemmer, gaat daarom het vizier langzaamaan weer richting een volgend kampioenschap. Niet zonder resultaat, want van de 19 kampioenen die de A-klasse tot nu toe opleverde, wisten tien de top van het eindklassement vaker dan eens te bezeilen. Drie van hen lieten de vloot vier, vijf en zelfs zes keer achter zich. 

“It moaiste fan it kampioenskip is dy lêste wedstryd, as hiel Fryslân yn Lemmer op ‘e wâl stiet. Dan bist sa grutsk as in pau.”

AGE BANDSTRA
Viervoudig kampioen – 1984, 1986, 1991, 1992
Skûtsje Hoop op Welvaart

“It moaiste kampioenskip? Ik haw in hiele aparte.” Op de laatste dag van de IFKS in 1984 staat Jan Bakker eerste, Age Bandstra tweede en Hylke de Vries derde. “Jan Bakker hie noch in heger berop rinnen foar in akkefytsje op Sleat. Dat ferlear ‘r. Ik fûn dat ferskriklik, dus doe sei ik ‘dan sile wy dy lêste ek net mear’.” Zo zien Bandstra en zijn bemanning op de slotdag van het kampioenschap de vloot uitvaren. “Mar dêr kaam Jan oer de haven draven! Sile, sile bliksem, rôp ‘r.” Het besluit rondom het hoger beroep van Bakker lijkt volgens de mannen her en der gemanipuleerd om zo de kans op het kampioenschap voor de ‘Ut ‘e Striid’ nog mogelijk te maken. “Asto net sylst dan wurdt dy kampioen, rôp Bakker, en troch dat akkefytsje woene wy dat net. Dus wy de seilen omheech, sa troch nei de start en wy waarden kampioen. Dêr hat noch in protest oer west, want neffens de regels moastest fiif minuten foar de start der wêze.”  

Ongetraind
Het is de eerste van vier kampioenstitels. Age: “It moaiste fan it kampioenskip is dy lêste wedstryd, as hiel Fryslân yn Lemmer op ‘e wâl stiet. Dan bist sa grutsk as in pau.” Volgens Bandstra draaien de kampioenschappen dan ook om de ‘totaalbeleving’. “Wy hawwe eins altyd mei deselde bemanning syld. Traine diene wy net, it kaam der net fan. De earste wedstryd wie ús training.” Een week voor aanvang van de IFKS komt de bemanning samen om het schip onder handen te nemen. “It katoenen túch tane, it skip yn de tar strike en potleadzje (de onderkant van het skûtsje met koolstof gladstrijken, red.). We diene de koalstof yn in sek en dan strutsen wy it ûnder it skip. Dêrnei siet it mear op dyn gesicht as op it skûtsje.” 

“Sân jier lyn seach myn soan in moai skipke lizzen, doe wie ik de klos”

“De budzjetten binne no hiel oars troch it tal sponsoaren, mar yn dy tiid wie alles noch foar eigen rekken. Wy moasten elts dûbeltsje omkeare.”  Toch vindt Age een sponsor, nota bene in Limburg. “It wie in stiennefabryk en de finansjeel adviseur wie in Fries. Mei dat jild koene we skure en plamure, mar fierder kaam alles út eigen bûse. Letter koe ik noch in protsje stiennen krije foar myn hûs, mar dan moast ik se sels út Thorn weihelje. Dat ha wy mei ús eigen skûtsje en fiif man bemanning dien. By Tiel en Nijmegen del, de Maas op. It sylde as in duvel. We hawwe in gouden tiid hân mei asperzjes en Warsteiner bier.” 

Zeilen met een katoenen tuig.

De zee op
Het laatste kampioenschap op naam van Age Bandstra, dateert uit 1992. De schipper wil stoppen op het hoogtepunt, maar zijn bemanning denkt daar anders over. Ze halen hem over om nog één keer een gooi naar de titel te doen. Daar slagen ze niet in. Age: “Yn 1993 woe it net, it rûn net.” Bandstra houdt de IFKS voor gezien: “Troch de seafeartskoalle gie der in hiele wrâld foar my iepen. Dy wrâld, dêr paste it skûtsjesilen net mear by. Ik woe de see op, fuort, dus dat koe ik net mear kombinearje.” 

Nu, een aantal decennia later, is Age gepensioneerd en opnieuw verbonden aan de IFKS. “Sân jier lyn seach myn soan, Wytse Bandstra, in moai skipke lizzen. Ja, doe wie ik de klos. We ha in skoft tegearre syld, mar wy hawwe elts ús eigen wize. Hy moat syn eigen gong gean kinne. Yntusken is der promovearre nei de A en ik sit alwer twa jier yn it bestjoer fan de IFKS. Ik draach it in tige waarm hert ta en as pensionado kin ik der wer tiid ynstekke. Al giet it ek wolris mis, dan sit ik ynienen dochs wer op see. Ik kin it net litte.”    

Age Bandstra op de uitkijk aan boord bij zoon Wietse (2016). Foto: ThomasVaer Fotografie.

Lees ook:
Vier unieke IFKS-kampioenen – Nico Hoek, de winnaar van de allereerste IFKS.
Vier unieke IFKS-kampioenen – Sieb Meijer, die een conflict met de IFKS bij de Rijdende Rechter uitvocht.
Vier unieke IFKS-kampioenen – Ton Brundel, met zes titels de kampioen der kampioenen.

 

 

 

Show More

Related Articles

Geef een reactie

Back to top button
Close
Close