Grytsje Obes

Skûtsje: Grytsje Obes

Thuishaven: Koudum

Schipper: Arjen de Jong

Bouwjaar: 1914

Werf: J.O. van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten

Klasering 2017: 6de

Skûtsje van de week: Grytsje Obes